Termeni și Condiții Giveaway Grandl Web

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Giveaway Grandl Web” (denumit în continuare„Concursul”) este Grandl Web Team SRL, cu sediul în [Prelungirea Liliacului, nr. 6, bloc G8 sc. B et. 1 ap 28, Constanta 900062].
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost facută și informarea inițială.

Concursul va fi operat prin intermediul Grandl Web Team SRL cu sediul social în (Prelungirea Liliacului, nr. 6, bloc G8 sc. B et. 1 ap 28, Constanta 900062), cod unic de înregistrare (43744276), înregistrată la registrul comerțului cu nr. (J13/477/2021) (denumit în continuare „grandl web”).
Pe perioada Concursului, Grandl Web va desfășura următoarele servicii:

1. Va contacta câștigătorii pentru validarea și colectarea datelor în vederea livrării premiilor

2. Va realiza si preda premiile căștigătorilor, dupa validarea și identificarea acestora în condițiile stabilite prin Regulament

3. La data acordării premiilor va legitima câștigătorii și va intocmi un proces verbal de predare-primire a premiilor,

Organizatorul fiind absolvit de orice raspundere ulterioară legată de premiul acordat căștigătorului.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada [9] iulie – [16] iulie 2021 pe paginile de Facebook:

https://www.facebook.com/lori.cica.3

https://www.facebook.com/grandlW

 și pe pagina de Instagram 

https://www.instagram.com/grandl_web/

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condițiile prezentului regulament și care urmează indicațiile prezente în acest Regulament pentru a își valida participarea. Nu pot participa angajați ai Organizatorului, și ai celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să aibă un cont de Facebook, și de Instagram completat cu o adresa de email validă si nume / prenume reale. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: http.wwwfacebook.com/ sau www.instagram.com

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul anunțării și identificării câștigătorului.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe paginile  https://www.facebook.com/grandlW 

https://www.facebook.com/lori.cica.3/

https://www.instagram.com/grandl_web/

Utilizatorii se pot înscrie în concurs in perioada 9 iulie  – 16 iulie 2021, astfel:

1. Like, Follow și share de pe pagina de Facebook – 

https://www.facebook.com/lori.cica.3/

https://www.facebook.com/grandlW

https://www.instagram.com/grandl_web/


2. Like Postarii
3. Trebuie să lase un comentariu pe cele două pagini in care eticheteaza alt prieten.

Simpla devenire de fan pe contul de Facebook sau de Instagram nu presupune si inscrierea in concurs, este necesara si postarea unui comentariu.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Se vor acorda ca 3 premii :

O postare Profesioanala Social Media – by Grandl Web

1 Logo Vectorial – by Grandl Web

Realizare Website Prezentare – by Grandl Web

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CĂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului www.commentpicker.com și https://commentpicker.com/business-instagram.php

Extragerile sunt prezentate, în datele de 17 iulie, ora 18:00,  pe pagina de facebook și a concursului.

Toți participanții la concursul”Giveaway Grandl Web” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătoriilor concursului de pe Facebook și Instagram li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați în video și apoi contactați prin mesaj pe Facebook/Instagram. Aceștia sunt obligați să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să răspundă cu datele personale și cele de livrare, la acel mesaj.

În cazul în care căștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator sau dacă au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Dacă participi pe Facebook, în momentul extragerii trebuie să pot vedea la tine pe profil că ai dat Like paginii de Facebook și Share postării cu concursul. Setează profilul pe Public.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data 25 iulie 2021, astfel:

1. Câștigătorul va primi premiul prin transfer digital WeTransfer al fisierului sau platformei. Înainte de trimiterea premiului câștigătorul/câștigătoarea trebuie să trimită pe e-mail Organizatorului o copie după buletin sau cartea de identitate și adresa de expediere.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:
1.  Să trimită printr-un e-mail o copie a cărții de identitate.
2. Să predea curierului procesul-verbal de predare-primire a premiului, semnat.

Premiile vor fi expediate prin WeTransfer.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook sau Instagram

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 16 iulie 2021, ora 21.00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe [contul de facebook al Organizatorului].

SECȚIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii aparute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Daca nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.